วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา จากมูลนิธิเทพบำรุง

           ดร.สุพจน์ ทองเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา มอบหมายให้งานแนะแนวฯ นำนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา จากมูลนิธิเทพบำรุง วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา รายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับทุน ดังนี้ ๑.นางสาวณัฐณิชา ทุมวงค์ ๒.นางสาวภควดี เที่ยงพิมล ๓.นางสาวอภิญญา ดวงดาว