วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

เจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ การบริหารงานคหกรรมศาสตร์

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ “ทักษะการประดิษฐ์ดอกไม้ เพื่อแสดงความยินดี” ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

Next Last