วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำสำรับแผนการเรียนแผนการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ประเภทวิชาคหกรรม

           ดร.สุพจน์ ทองเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำสำรับแผนการเรียนแผนการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ประเภทวิชาคหกรรม ประเภทวิชาพาณิชยกรรม โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พงศ์ศธร พิมพะนิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี เป็นประธานในพิธีและบรรยายพิเศษ การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย ครูนิเทศก์จากสถานศึกษา และครูฝึกจากสถานประกอบการเครือข่าย รวมทั้งสิ้น ๖๐ คน และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี ได้แก่ ท่านสินเธาว์ ชัยสวัสดิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผู้อำนวยการสุบิน แพทย์รัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

Next Last