วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

เข้ารับรางวัลในการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาตามนโยบายเร่งด่วน 9 นโยบาย (Quick Win)

           ดร.สุพจน์ ทองเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา มอบหมายให้ นายชำนาญ แสงทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัลในการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาตามนโยบายเร่งด่วน 9 นโยบาย (Quick Win) ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวันที่ 17 กันายน 2566 QW 7. การขับเคลื่อนการขับเคลื่อนศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษา ระดับดีมาก : วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา