วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

โครงการการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เพื่อการจัดการอาชีวศึกษา ยุค ๔.๐

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทราสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู เข้าร่วมโครงการการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เพื่อการจัดการอาชีวศึกษา ยุค ๔.๐ โดยได้รับเกียรติจากท่าน ดร.จรูญ เตชะเจริญกิจ หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประธานในพิธีเปิด ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ ณ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา