วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

จัดการเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

           องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จัดการเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องพุทธรักษา ๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

Next Last