วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

กิจกรรมสัมมนาและประเมินผลหลังการฝึกอาชีพ นักเรียน นักศึกษา ระบบทวิภาคี ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดโครงการขยายและยกระดับ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี กิจกรรมสัมมนาและประเมินผลหลังการฝึกอาชีพ นักเรียน นักศึกษา ระบบทวิภาคี ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา นำเสนอผลการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ (ฝึกงาน) เมื่อการฝึกงานผ่านไปครึ่งภาคเรียน และเพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้การฝึกงานเป็นไปอย่างมีปะสิทธิภาพป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการฝึกงาน รวมไปถึงปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้เกิดกับนักเรียน นักศึกษา ในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ ลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา