วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

โครงการตรวจสุขภาพประจำปี ปีการศึกษา ๒๕๖๖

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง ๓ นักศึกษา ดำเนินโครงการตรวจสุขภาพประจำปี ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ให้กับคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

Next Last