วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพครูด้านการผลิตสื่อการเรียนการสอน ปีการศึกษา ๒๕๕๙

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านรองผู้อำนวยการ นายชำนาญ แสงทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพครูด้านการผลิตสื่อการเรียนการสอน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ครูได้ใช้ความรู้ความสามารถในการผลิตสื่อการเรียนรู้ขึ้นในสถาน ศึกษา และส่งเสริมให้สถานศึกษามีสื่อการเรียนรู้ใช้ประกอบการเรียนการสอนได้อย่าง พอเพียงและตรงตามต้องการ โดยมีวิทยากร คือนายพัฒนศักดิ์ อินทรทรัพย์ จากบริษัท เคียวราคุ พิคเจอร์ ไทยแลนด์ มีการอบรมเมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ และวันที่ ๓-๔ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

Next Last