วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

การอบรมโครงการนิเทศพัฒนาการจัดการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมในสถานศึกษา Excellent Center และ CVM กิจกรรมที่ ๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมในสถานศึกษา Excellent Center แล

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับหน่วยศึกษานิเทศก์ดำเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมในสถานศึกษา Excellent Center และ CVM สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ โดยได้รับเกียรติจากเรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในการเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจาก นางสาวโสภิดา ลิ้มวัฒนาพันธ์ นายไพรัตน์ พรมมา และนางสาวดุษฎี น้อยใจบุญ จากหน่วยศึกษานิเทศก์ คณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิผู้ให้ความรู้ตลอดระยะเวลาการอบรม ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมชั้น ๖ อาคารราชพฤกษ์ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร

Next Last