วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

เข้ารับการประเมินและคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง ๓ โดยท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้ารับการประเมินและคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับเขตความรับผิดชอบของกลุ่มจังหวัด ๕ ในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา โดยได้รับเกียรติจากคณะอนุกรรมการ ดังนี้ - ประธานอนุกรรมการ ว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณทอง รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน - รองประธานอนุกรรมการ จ่าสิบเอกสมพร ชูทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ และคณะอนุกรรมการ - ผู้อำนวยการ จุรี ทัพวงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ - ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ เกษตรภิบาล รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก - ผู้อำนวยการ วีระ พิชิตกุล รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ - ผู้อำนวยการ บพิตร บูรมิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี - ดร.พีรพงษ์ พันธ์โสดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี) - ผู้อำนวยการ ไพศาล เชาวน์ดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ - นายชาคริต รุ่งรัตน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง

Next Last