วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพให้กับกลุ่มเปราะบาง เพื่อสร้างโอกาสในการมีงานทำเพิ่มมากขึ้น

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง ๓ โดยท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าร่วมอบรม ในโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพให้กับกลุ่มเปราะบาง เพื่อสร้างโอกาสในการมีงานทำเพิ่มมากขึ้น กิจกรรมการทำเครื่องดื่มและขนม เพื่อเป็นอาชีพเสริมรายได้ในครอบครัว รุ่น ๑ และรุ่น ๒ กิจกรรมการทำอาหารจานเดียว เพื่อเป็นอาชีพเสริมรายได้ในครอบครัว รุ่น ๑ และรุ่น ๒ ระหว่างวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ๘๐ คน