วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

การสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง ๓ โดยท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และและอาจารย์ประจำหลักสูตร จัดให้มีการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา