วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

รับรางวัลจากการเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๘

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง ๓ โดยท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ ลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ ที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในวันที่ ๖ - ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ค่ายวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี รางวัลที่ได้รับมีดังนี้ ๑.รางวัลหมู่เนตรนารีสวนสนามดีเด่น ๒.รางวัลกองเนตรนารีดีเด่น ค่ายย่อยที่ ๑ ๓.รางวัลกองลูกเสือดีเด่น ค่ายย่อยที่ ๑