วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง ๓ โดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ และมอบเกียรติบัตร “ครูดีศรีอาชีวศึกษาภาค” แก่ผู้บริหารผู้ทำคุณประโยชน์ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ประกอบคุณงามความดี และเป็นผู้ทำคุณประโยชน์เป็นที่ประจักรแก่สาธารณชนและเป็นแบบอย่างที่ดี ในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ ห้องพุทธรักษา ๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

Next Last