วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน กิจกรรมแสดงผลงานนักเรียน นักศึกษา จากการเรียนการสอนรายวิชาแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดยท่านผู้อำนวยการ ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา จัดพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน กิจกรรมแสดงผลงานนักเรียน นักศึกษา จากการเรียนการสอนรายวิชาแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนแสดงความรู้ ความสามารถเชิงวิชาการจากการเรียนในรายวิชาต่างๆ ให้ผู้เรียนกล้าแสดงออก และมีความเชื่อมั่นในตัวเอง โดยมีการแสดงพิธีเปิดงาน คือ รำดอกบัว การแสดงลีลาประกอบเพลง ชุด STAY GIRLS การแสดงศิลปะการลีลาศในจังหวะต่างๆ คือ จังหวะบีกิน จังหวะตะลุง จังหวะรุมบ้า จังหวะร็อค 4 และจังหวะกัวราช่า การประกวดแฟชั่นโชว์ชุดจากวัสดุเหลือใช้และมีการแข่งขันทักษะการตอบปัญหาด้านวิชาการ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

Next Last