วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

งานปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดงานปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ กิจกรรมวันที่ ๑๖ ระดับชั้น ปวช.๓ การรับฟังการบรรยายหัวข้อ “เลือกดี มีอนาคต เรียนต่อ ปวส. มีวุฒิ มีเงิน” โดย ดร.ปรินดา ปานเพชร และพิธีบายศรีสู่ขวัญปัจฉิมนิเทศ โดย อาจารย์อดิพงษ์ แก้วศรี จากโรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา กิจกรรมวันที่ ๑๗ ระดับชั้น ปวส.๒ การรับฟังการบรรยายหัวข้อ “การเตรียมตัวเพื่อสมัครงาน และแนวโน้มการจ้างงานสำหรับผู้จบการศึกษาใหม่” โดย ดร.สุกฤตา ปรีชาว่อง และพิธีบายศรีสู่ขวัญปัจฉิมนิเทศ โดย อาจารย์อดิพงษ์ แก้วศรี จากโรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา

Next Last