วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

มอบรางวัลและใบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียน นักศึกษา ในโครงการฝึกอบรมการใช้โปรแกรมออนไลน์ เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนนักศึกษา โดยใช้งานโปรแกรม Speexx

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดี มอบรางวัลและใบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียน นักศึกษา ในโครงการฝึกอบรมการใช้โปรแกรมออนไลน์ เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนนักศึกษา โดยใช้งานโปรแกรม Speexx เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ทางด้านภาษาอังกฤษของผู้เรียนให้ตอบรับกับการพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เพิ่มทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามสถานการณ์ ในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

Next Last