วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ประชุมและลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ ๒

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา จัดประชุมและลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ ๒ โดยมีดร.สวัสดิ์ ภู่ทอง รองเลขาธิการสภาการศึกษา นางศิริพรรณ ชุมนุม ผู้ทรงคุณวุฒิ นายพีรศักดิ์ รัตนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายศรายุทธ ทองอุทัย รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง 5 นางรัชนี พึ่งพาณิชย์กุล ผู้อำนวยการสำนักกรอบคุณวุฒิแห่งชาติและนางสาวกาญจนา หงษ์รัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ร่วมกันติดตามผลการดำเนินงานตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพในครั้งนี้ ในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ ห้องพุทธรักษา ๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

Next Last