วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

กิจกรรมความร่วมมือในการพัฒนาโครงการการศึกษาไทย - จีน

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษ าภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมความร่วมมือในการพัฒนาโครงการการศึกษาไทย - จีน โดยมีคณะผู้บริหารจากบริษัทถัง อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเคชั่นแอนด์ เทคโนโลยี จำกัด ร่วมกันขับเคลื่อนด้านความร่วมมือทางวิชาการและการเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจต่อไป ในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ ห้องพุทธรักษา ๔ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

Next Last