วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

เจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภทวิชาคหกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ ๓๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์/การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ “ทักษะการประดิษฐ์ภาชนะใบตอง และแกะสลักผลไม้พร้อมรับประทาน” และทักษะการประดิษฐ์กระเช้าของขวัญเทศกาลสงกรานต์ ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับชาติ ครั้งที่ ๓๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ อาชีวศึกษาจังหวัดระยอง ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะการประดิษฐ์กระเช้าของขวัญเทศกาลสงกรานต์ รางวัลชนะเลิศ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๔ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

Next Last