วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

เจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภทวิชาคหกรรม

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์/การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ “ทักษะการประดิษฐ์ภาชนะใบตอง และแกะสลักผลไม้พร้อมรับประทาน” และทักษะการประดิษฐ์กระเช้าของขวัญเทศกาลสงกรานต์ ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับชาติ ครั้งที่ ๓๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๓๐ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ ณ อาชีวศึกษาจังหวัดระยอง ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะการประดิษฐ์ภาชนะใบตอง และแกะสลักผลไม้พร้อมรับประทาน รางวัลชนะเลิศ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๔ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

Next Last