วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

แนะแนวอาชีพและจัดหางาน ร่วมกับชมรมวิชาชีพแผนกอาหาร

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง ๓ นำโดยท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง มอบหมายให้ทีมงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ร่วมกับชมรมวิชาชีพแผนกอาหารและโภชนาการ จัดโครงการอาชีวะบริการ เข้าสอนอาชีพน้องๆ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อให้ความรู้และทักษะในสายอาชีพ และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการอาชีวะบริการ ของแผนกอาหารและโภชนาการ

Next Last