วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

จัดประชุมการติดตามประเมินผล การจัดซื้อหนังสือเรียนของสถานศึกษาตามแนวทางการจัดซื้อหนังสือเรียน

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดยท่านผู้อำนวยการ ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ จัดประชุมการติดตามประเมินผล การจัดซื้อหนังสือเรียนของสถานศึกษาตามแนวทางการจัดซื้อหนังสือเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีผู้บริหาร หัวหน้าแผนก ครูผู้สอนตัวแทนนักเรียน ตัวแทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน เข้าร่วมประชุม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องพุทธรักษา ๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา