วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

กิจกรรม Merry Christmas and Prosperous Happy New Year

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง ๓ นำโดยท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง จัดกิจกรรม Merry Christmas and Prosperous Happy New Year ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ ลานพุทธรักษา โดยเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาทักษะ ฟัง พูด อ่าน และ เขียน ทำให้นักเรียนได้รับความรู้ทั้งทางตรงจากในห้องเรียน นอกห้องเรียน และยังส่งผลให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

Next Last