วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

การเตรียมความพร้อมรับการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมเรียนรู้ และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง)

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรานำโดยท่านผู้อำนวยการ ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา จัดการเตรียมความพร้อมรับการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมเรียนรู้ และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องพุทธรักษา ๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา