วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน และแผนกวิชาต่างๆ เข้าแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนดอนฉิมพลี และโรงเรียนวัดนครเนื่องเขต(ศรีไพจิตร)

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง ๓ นำโดยท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง มอบหมายให้ทีมงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน และแผนกวิชาต่างๆ เข้าแนะแนวการศึกษา ในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนดอนฉิมพลี และโรงเรียนวัดนครเนื่องเขต(ศรีไพจิตร)

Next Last