วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

เจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ “ทักษะการประดิษฐ์ภาชนะใบตองและแกะสลักผลไม้พร้อมรับประทาน” • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง “ทักษะการประดิษฐ์กระเช้าของขวัญเทศกาลสงกรานต์” ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๒๘ - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

Next Last