วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

แนะแนวอาชีพและจัดหางาน และแผนกวิชาต่างๆ เข้าแนะแนวการศึกษา

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง ๓ นำโดยท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง มอบหมายให้ทีมงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน และแผนกวิชาต่างๆ เข้าแนะแนวการศึกษา ในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนดัดดรุณี

Next Last