รับรางวัลชนะเลิศ องค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับเหรียญทอง สถานศึกษาขนาดใหญ่ ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ องค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับ เหรียญทอง สถานศึกษาขนาดใหญ่ ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา