วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

เจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง ๓ นำโดยท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 1.ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ระดับ ปวช. 2.ทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี ระดับ ปวส. 3.ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก ระดับ ปวส. 4.ทักษะการนำเสนอขายสินค้า (The Marketing Challenge) ระดับ ปวช. 5.ทักษะพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ โมชั่นกราฟฟิก ระดับ ปวช. 6.ทักษะการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล ระดับ ปวส. 7.การประกวดมารยาทไทย ระดับ ปวช./ปวส. 8.การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ระดับ ปวช./

Next Last