วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

เข้ารับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่นฯ สถานศึกษาขนาดใหญ่

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง ๓ นำโดย ดร.สุพจน์ทองเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย เข้ารับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่นฯ สถานศึกษาขนาดใหญ่ ในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ ห้องพุทธรักษา ๔ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

Next Last