วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

จัดการประชุมชี้แจงผู้ค้ำประกัน และจัดทำแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง ๓ นำโดย ดร.สุพจน์ทองเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดการประชุมชี้แจงผู้ค้ำประกัน และจัดทำแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ ห้องพุทธรักษา ๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

Next Last