วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

โครงการอบรมเขียนแผนและพัฒนาภาวการเป็นผู้นำ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง ๓ นำโดย ดร.สุพจน์ ทองเหลือง ผู้อำนวยวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย นางปัณณพร นุชประมูล รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพ และนักเรียน นักศึกษา จัดโครงการอบรมเขียนแผนและพัฒนา ภาวการเป็นผู้นำ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยได้รับเกียรติจาก นายวชิโนรมณ์ พรอินทร์ หัวหน้างานกิจกรรม นางสาวสุพิชชา วงศ์เจริญ และนางสาวเบญจมาศ ทองทากาศ ครูที่ปรึกษาองค์การฯ จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด ให้เกียรติเป็นวิทยากร ในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องพุทธรักษา ๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

Next Last