วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการและแผนกวิชาการโรงแรม นำนักศึกษา บริการอาหารว่างสำหรับการประชุมของหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง คณะครู และนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาอาหารและโภชนาการและแผนก วิชาการโรงแรม นำนักศึกษา บริการอาหารว่างสำหรับการประชุมของหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ ณ ห้องมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา