วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

โครงการเตรียมความพร้อมรับการประเมินและรับรองคุณภาพสถานศึกษา ด้านการอาชีวศึกษาระดับภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก (APACC)

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดยท่านผู้อำนวยการ ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดอบรมโครงการเตรียมความพร้อมรับการประเมินและรับรองคุณภาพสถานศึกษา ด้านการอาชีวศึกษาระดับภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก (APACC) โดยมีวิทยากรคือ ดร.พงศ์ศธร พิมพะนิตย์ ดร.ไพบูลย์ ใสยาวงศ์ และ ดร.จุรินทร์ มิลินทสูต ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเมาท์เทนบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี

Next Last