วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

งาน "มุทิตากษิณาลัย สานสายใยชาวพุทธรักษา" ประจำปี ๒๕๖๕

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทราสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา จัดงาน "มุทิตากษิณาลัย สานสายใยชาวพุทธรักษา" ให้กับครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา รายชื่อผู้เกษียณราชการ ๕ ท่าน ดังนี้ ๑.ครูนิรันดร จันทร์รัศมี ครูชำนาญการพิเศษ ๒.ครูพัชราภรณ์ พุกกะณะสุต ครูชำนาญการพิเศษ ๓.ครูอุบลวดี โล่สุวรรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ ๔.ครูจิรดี ประยูรศิริ ครูชำนาญการพิเศษ ๕.ครูสวิดี วัฒนะบุตร ครูชำนาญการ

Next Last