วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียน

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งมีกิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมที่ ๑ ประชุม เชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียน ในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๕ กิจกรรมที่ ๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปผลการดำเนินงานในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ในวันที่ ๑๐-๑๑ กันยายน ๒๕๖๕ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ๑. รศ.ดร.อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกุล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ๒. ดร.อโนทยา เรืองศรี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ๓. นายมานพ กลิ่นทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ๔. นางสุมนา กันแย้ม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ๕. น.ส.ดุษฎี น้อยใจบุญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หน่วยศึกษานิเทศก์ ๖. น.ส.โสภิดา ลิ้มวัฒนาพันธ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หน่วยศึกษานิเทศก์

Next Last