โครงการศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการ และนักเรียน นักศึกษา จัดโครงการศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ชมรมงานสวนพฤกษาศาสตร์โรงเรียน วิทยาลัยอาชีวิศึกษาฉะเชิงเทรา ในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา