จัดการอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อยกระดับคุณภาพบุคลากรทางอาชีวศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการต่อการพัฒนาการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการ จัดการอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อยกระดับคุณภาพบุคลากรทางอาชีวศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการต่อการพัฒนาการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในหลักสูตร การสร้างสื่อการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม Canva และหลักสูตรการใช้ Google Apps for Works ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ ในรูปแบบอนนไลน์