วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

การอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันอัคคีภัย การผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ด้านบริหารจัดการความปลอดภัยในสถานศึกษา (CVM) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง มอบหมายให้ นายชำนาญ แสงทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันอัคคีภัย การผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ด้านบริหารจัดการความปลอดภัยในสถานศึกษา (CVM) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมคือ คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และตัวแทนนักเรียน นักศึกษา และได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

Next Last