วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และคัดเลือก Best Practice พัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่ CVM 4.0 ในระดับอาชีวศึกษา สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และคัดเลือก Best Practice พัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่ CVM 4.0 ในระดับอาชีวศึกษา สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ โดย หน่วยศึกษานิเทศก์ ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

Next Last