วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

งานสัมมนานักเรียน นักศึกษาฝึกงาน และฝึกอาชีพ ระหว่างภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา นำโดยท่านผู้อำนวยการ นางนวลอนงค์ ธรรมเจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ จัดงานสัมมนานักเรียน นักศึกษาฝึกงาน และฝึกอาชีพ ระหว่างภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของนักเรียน นักศึกษา ที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในวันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา