วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

กิจกรรม เฉลิมฉลองครบรอบ ๒๐๐ ปี ชาตกาล พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) จัดการประกวดแข่งขันประกอบอาหาร

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม เฉลิมฉลองครบรอบ ๒๐๐ ปี ชาตกาล พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) โดยวิทยาลัยฯ ได้รับมอบหมายจัดการประกวดแข่งขันประกอบอาหาร โดยการประยุกต์ใช้วัตถุดิบท้องถิ่น ระหว่างวันที่ ๕ - ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา คณะกรรมการดำเนินการ ๑.) นายสุพจน์ ทองเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ๒.) นายประเสริฐ แก้วแจ่ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา ๓.) นางสาวดวงพร ราษฎร์เจริญ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ๔.) นางสาวพันภ์พัสสา รัตนรุ่งเรือง ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ๕.) นางพรพรรณ์ นึกงาม ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา คณะกรรมการตัดสินการประกวดการประกอบอาหาร ๑.) นางบุญมี ศรีสุข นายกสมาคมธุรกิจการอาหารจังหวัดฉะเชิงเทรา ๒.) นายณัฐปนนท์ สิงห์ยศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ๓.) นางสาวพัชราภรณ์ เปล่งปลั่ง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพนมสารคาม ๔.) คุณสมบัติ งามสะอาด ร้านมธุรสเรือนแพ ๕.) คุณอุมากร จีรชัยมงคล ร้านเอกเขนก ๖.) คุณดลนัย พสิษฐ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ๗.) นางศรีอัมพร เฉลิมพร ผู้ทรงคุณวุฒิ ๘.) นายสรรเพชญ บรรลือวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ๙.) นางสาวพิมพ์พรรณ ทองดารา สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑๐.) นายสิทธิชัย สวัสดี วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา

Next Last