วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อใช้สำหรับพัฒนาการเรียนการสอน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว.๒๑/๒๕๖๐, ว๙/๒๕๖๔, ว ๑๐/๒๕๖๔

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และข้าราชการครู จัดพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อใช้สำหรับพัฒนาการเรียนการสอน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว.๒๑/๒๕๖๐, ว๙/๒๕๖๔, ว ๑๐/๒๕๖๔ โดยได้รับเกียรติจาก นายชะลอ การทวี ข้าราชการบำนาญ ครูเชี่ยวชาญ เป็นวิทยากรในการอบรม โดยเป็นการอบรมผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๔ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

Next Last