วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

กิจกรรมแข่งขันทำอาหาร ในงานเฉลิมฉลองครบรอบ ๒๐๐ ปี ชาตกาล พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ประชุมคณะทำงานในนามประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมแข่งขันทำอาหาร ในงานเฉลิมฉลองครบรอบ ๒๐๐ ปี ชาตกาล พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ประกอบด้วย ผู้แทนจากศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดฉะเชิงเทรา วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดฉะเชิงเทรา