วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมยุงลายในสถานศึกษา

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมยุงลายในสถานศึกษาตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา โดยมีการประชาสัมพันธ์ให้กับนักเรียน นักศึกษา ผ่านรายงานเสียงตามสาย CVC - LIFESTYLE STYLE ของชาวอาชีวะ ประชาสัมพันธ์ บน Facebook ของวิทยาลัย ประชาสัมพันธ์ในช่วงกิจกรรมเข้าแถว และงานอาคารสถานที่ตรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายบริเวณรอบวิทยาลัยฯ