วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

การนิเทศตามโครงการเสริมสร้างสถานศึกษาคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา (โรงเรียนคุณธรรม)ครั้งที่ ๒

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ได้เข้ารับการนิเทศตามโครงการเสริมสร้างสถานศึกษาคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา (โรงเรียนคุณธรรม)ครั้งที่ ๒ จากคณะกรรมการนิเทศศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องพุทธรักษา ๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา โดยได้รับความสนใจขอร่วมเข้าสังเกตการณ์จากวิทยาลัยการอาชีพนวมิน- ทราชูทิศ และกิจกรรมที่ ๒ เข้ารับการนิเทศการจัดการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย