วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู และอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมไทย มีการมอบทุนการศึกษาให้นักเรียน นักศึกษา มอบเกียรติบัตรนักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น มอบเกียรติบัตร นักเรียน นักศึกษา ที่มีความประพฤติดี “CVC ศรีอาชีวะ” มอบเกียรติบัตรรางวัลกิจกรรมดีเด่น ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ลานพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

Next Last