วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ประชุมสถานศึกษาในกลุ่ม Excellent Center สาขาอาหารและโภชนาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง ๓ นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.สุพจน์ ทองเหลือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดประชุมสถานศึกษาในกลุ่ม Excellent Center สาขาอาหารและโภชนาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕